wtorek, 15 lipca 2014

Konkurs!

Wszystkich planujących wakacje na Zakynthos oraz tych, którzy chcą pooglądać piękne zdjęcia wyspy i przeczytać ciekawe historie dotyczące tego wspaniałego zakątka Europy - zachęcam do udziału w Konkursie. Ogłoszenie i więcej informacji o Konkursie znajdziecie na fanpage'u:  https://www.facebook.com/obierzdobrykierunek.
I jeszcze jedno wyjaśnienie:  udostępnienie ogłoszenia o Konkursie nie jest warunkiem udziału w nim!

A poniżej Regulamin udziału w Konkursie:
    REGULAMIN KONKURSU

                                                          I. POSTANOWIENIA OGÓLNE      
1.     Niniejszy regulamin, zwany dalej Regulaminem, określa warunki, na jakich odbywa się konkurs prowadzony pod nazwą Gram o Przewodnik, zwany w dalszej części Regulaminu Konkursem.
2.     Organizatorem Konkursu jest osoba prowadząca blog pn. Obierz dobry kierunek!, zwanego dalej Blogiem, z siedzibą w Polsce, dostępna pod adresem http://obierzdobrykierunek.blogspot.com .
3.     Konkurs rozpoczyna się w dniu 12 lipca 2014 roku i trwa do dnia 31 lipca 2014 roku – godz. 24.00 czasu polskiego włącznie.
4.     Opublikowanie Regulaminu Konkursu na fanpage’u Bloga jest jednoznaczne z podaniem go do wiadomości Uczestników.
5.  Konkurs nie jest grą hazardową w rozumieniu ustawy z dnia 19 listopada 2009 r. o grach hazardowych (Dz. U. 2009, Nr 201, poz. 1540 ze zm.) i nie podlega rygorom określonym w ww. ustawie. Organizator jest przyrzekającym nagrodę w rozumieniu art. 919 kodeksu cywilnego.
6.   Konkurs nie jest w żaden sposób sponsorowany, administrowany, popierany czy przeprowadzany przez Facebook ani firmę z nim związaną.
7.    Serwis Facebook jest w pełni zwolniony z odpowiedzialności przez każdego Uczestnika konkursu.

II. WARUNKI UCZESTNICTWA W KONKURSIE
1.  Udział w Konkursie jest równoznaczny z akceptacją niniejszego Regulaminu oraz wyrażeniem zgody na przetwarzanie danych osobowych na potrzeby Konkursu.
2.   Poprzez wzięcie udziału w Konkursie Uczestnik wyraża zgodę na przetwarzanie i udostępnianie przez Organizatora następujących danych: imienia i nazwiska Uczestnika, adresu e-mail, adresu zamieszkania oraz ID użytkownika Facebook, zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych.
3.  Uczestnik Konkursu ma prawo dostępu do swoich danych osobowych oraz prawo do ich poprawiania.
4.        Treść Regulaminu dostępna jest na fanpage’u Bloga w portalu społecznościowym Facebook.
5.   Konkurs przeznaczony jest dla osób pełnoletnich, które posiadają adres korespondencyjny na terenie Polski oraz posiadają swoje konto osobiste w serwisie Facebook, założone i prowadzone zgodnie z regulaminem serwisu Facebook.              
6.   Warunkiem uczestnictwa w Konkursie jest polubienie fanpage’u: https://www.facebook.com/obierzdobrykierunek oraz jednozdaniowa odpowiedź na pytanie w formie komentarza pod ogłoszeniem o konkursie: Dlaczego chciałbyś/chciałabyś pojechać na Zakynthos?
7.     Jedna osoba może wziąć udział w tylko raz.
8.  Zgłoszenia muszą być unikalnymi treściami, stworzonymi specjalnie na potrzeby danego konkursu.
9.   Zgłoszenia do Konkursu nie mogą zawierać treści sprzecznych z przepisami prawa lub dobrymi obyczajami. Pełną odpowiedzialność za treści zawarte w zgłoszeniu ponosi Uczestnik.
10. Administratorem danych osobowych Uczestników Konkursu jest Organizator. Dane będą przetwarzane zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (t.j. Dz. U. 2002r., Nr 101, poz. 926 z późn. zm.) w celu przekazania Nagrody. Zasady przetwarzania danych osobowych określa Polityka prywatności.

III. ZASADY PROWADZENIA I ROZSTRZYGNIĘCIA KONKURSU
1.     Zasady uczestnictwa:
a)      Uczestnikiem konkursu jest każda osoba, która polubi fanpage https://www.facebook.com/obierzdobrykierunek oraz w jednym zdaniu odpowie na pytanie w formie komentarza pod ogłoszeniem o konkursie: Dlaczego chciałbyś/chciałabyś pojechać na Zakynthos?
b)        Zwycięzcą zostaje gracz, który udzieli najciekawszej odpowiedzi na pytanie.
c)     Organizator wyłania najciekawszą odpowiedź.
2.   Organizator ma prawo do natychmiastowego wykluczenia z Konkursu Uczestnika, który:
a)         postępował niezgodnie z Regulaminem,
b)        wykorzystywał fałszywe profile użytkownika na portalu społecznościowym Facebook.
3.  Uczestnik wyraża zgodę na korzystanie przez Organizatora z utworu zamieszczonego jako komentarz stanowiący odpowiedź na pytanie konkursowe w związku z prowadzeniem i promocją Konkursu, w tym w szczególności na ich rozpowszechnianie w portalu społecznościowym Facebook oraz na stronie internetowej http://obierzdobrykierunek.blogspot.com.

IV. NAGRODY
1.    Nagrodą w konkursie jest Przewodnik po Zakynthos przedstawiony na zdjęciu przy ogłoszeniu o Konkursie oraz dołączona do Przewodnika nagroda-niespodzianka. Łączna wartość nagród nie przekracza 100 PLN.
2.     Nie ma możliwości wymiany nagrody na równowartość pieniężną. Nagrody także nie mogą być przekazywane przez Uczestnika na rzecz innych Uczestników lub podmiotów trzecich.
3.     Organizator ogłosi laureata Konkursu dnia 1 sierpnia br. w postaci podania na fanpage’u Bloga nazwy Użytkownika, jaką posługuje się on na portalu Facebook oraz wysyłając wiadomość do skrzynki odbiorczej Laureata, zamieszczonej na jego Profilu na portalu Facebook.
4.   Celem przekazania nagrody, Laureat w terminie nie dłuższym niż 3 dni kalendarzowe od ogłoszenia wyników Konkursu zobowiązany jest odesłać pocztą elektroniczną na adres: bonumcursum77@gmail.com następujące informacje:
a)   imię i nazwisko,
b)  adres w Rzeczpospolitej Polskiej, na jaki ma zostać dostarczona nagroda (adres dostarczenia przesyłki musi być zlokalizowany na terenie Rzeczpospolitej Polskiej).
5.   W przypadku niedopełnienia obowiązków informacyjnych zawartych w pkt. 4 w określonym terminie lub podania nieprawidłowych danych, Laureat traci prawo do nagrody, która pozostaje do wyłącznej dyspozycji Organizatora.
6.    Dane zbierane są wyłącznie na potrzeby przekazania nagrody w Konkursie lub odpowiedzi na ewentualną reklamację, a po jego zakończeniu zostają usunięte z bazy Organizatora,
7.    Administratorem danych Laureata Konkursu udostępnionych na potrzeby przekazania nagrody jest Organizator.
8.     W przypadku niemożności odebrania nagrody bądź skorzystania z niej przez Uczestnika nagroda pozostaje do dyspozycji Organizatora. 

  
V. NARUSZENIE POSTANOWIEŃ REGULAMINU
1.    Każde naruszenie Regulaminu Konkursu uniemożliwia Uczestnikowi dalszy udział w niniejszym Konkursie. Decyzję w tej sprawie podejmuje Organizator.
2.      Podanie nieprawdziwych bądź błędnych danych osobowych stanowi naruszenie Regulaminu.
3.      Naruszenie przepisów prawa polskiego stanowi naruszenie Regulaminu.
4.    Uczestnicy, wobec których zajdzie podejrzenie, że ingerują w mechanizm Konkursu lub postępują w sposób niezgodny z zasadami współżycia społecznego albo Regulaminem, mogą zostać na mocy decyzji Organizatora wykluczeni z udziału w Konkursie lub utracić prawo do nagrody.

                                VI. TRYB SKŁADANIA I ROZPATRYWANIA REKLAMACJI
Uczestnikom Konkursu przysługuje prawo wszczęcia postępowania reklamacyjnego w terminie 7 dni od dnia ogłoszenia wyników konkursu. Reklamacje należy składać drogą e-mailową na adres: bonumcursum77@gmail.com i muszą zawierać imię i nazwisko wnoszącego reklamację oraz adres. Reklamacje będą rozpatrywane w terminie 14 dni od dnia ich otrzymania przez Organizatora. Odpowiedź na reklamację zostanie odesłana pocztą na adres wskazany przez dokonującego reklamacji (adres dostarczenia odpowiedzi na reklamację musi być zlokalizowany na terenie Rzeczpospolitej Polskiej).
VII. ODPOWIEDZIALNOŚĆ
1.      Uczestnik ponosi pełną i wyłączną odpowiedzialność w przypadku, gdy jego zgłoszenie udziału  w Konkursie będzie naruszało prawa osób trzecich lub powszechnie obowiązujące przepisy prawa.
2.    Organizator nie ponosi odpowiedzialności za szkody spowodowane podaniem nieprawdziwych danych przez Uczestnika Konkursu.

                                                       VIII. INNE POSTANOWIENIA   
1.  Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany zasad/Regulaminu Konkursu.
2.  W kwestiach nieuregulowanych Regulaminem stosuje się przepisy prawa polskiego.

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz